การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสระแก้ว (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสระแก้ว (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของอำเภอโคกสูงและอำเภอคลองหาด จำนวน 9 ครัวเรือน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: