การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 29/2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 29/2564 ในโอกาสนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศและในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งพิจารณา กำหนดมาตรการต่างๆ ในการเตรียมรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: