การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 34/2564

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 34/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศและในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พิจารณาแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในตลาดโรงเกลือ และแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: