การประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณารับรองหมอพื้นบ้าน ที่ต้องการรับใบรับรองหมอพื้นบ้าน จำนวน 2 คน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: