การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่น และร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมงานฯ (กอพม.) ในโอกาสนี้นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: