การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอรับสมทบงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็นกองทุนฯ ที่เสนอขอสมทบครั้งที่ 5 จำนวน 2 กองทุน ครั้งที่ 6 จำนวน 3 กองทุน ครั้งที่ 7 จำนวน 1 กองทุน และครั้งที่ 8 จำนวน 6 กองทุน รวมทั้งหมดจำนวน 12 กองทุน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: