การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหา การเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาการรังวัดที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทย-กัมพูชา การเปิดสำนักงานชั่วคราวจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท รวมถึงการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: