การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรหรือบุคคลเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว และรายงานผลการแก้ไขปัญหาราษฎรไม่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ 9 อำเภอ รวมถึงการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: