การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสระแก้ว (CSR) ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสระแก้ว (CSR) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสระแก้ว (CSR) รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านสังคมในจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: