การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 /2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 /2566 เพื่อขับเคลื่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: