การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกรประชุมดังกล่าว และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางทรัพย์ เรืองกลาง บ้านเลขที่ 347 หมู่ที่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 และนางรัตนากร พุฒเส็ง บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 7 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: