การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้ว พิจารณาแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด และมีพิธีมอบโล่ เกียรติคุณรางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดสระแก้ว รางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น รางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดีเด่น รางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ระดับดีมาก จำนวน 4 แห่ง และรางวัลองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 2 แห่ง โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมถึงติดเข็มกลัดเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: