การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พันเอก สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.รมน.สก(ท) และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และพิจารณาแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุทางสังคม (ESS Help Me) ผ่านระบบ Line OA พร้อมกับแนะนำการใช้งานเบื้องตน ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: