การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การพิจารณาแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดสระแก้ว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว พิธีมอบเกียรติบัตรในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และมอบชุดอาสาปฏิบัติงานยุวอาสามัคคุเทศก์ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: