ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดสระแก้ว

รนบ

ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลการช่วยเหลือทางสังคม

 • ข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
  ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 29,329 ราย
  ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 25,441 ราย
 • การช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
  เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ 28 ครอบครัว 28 ราย
 • เงินสงเคราะห์เด็ก
  เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 509 ครอบครัว 577 ราย
 • สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 65 แห่ง
 • ข้อมูลเด็กถูกกระทำความรุนแรง
 • ข้อมูลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (แม่วัยใส)
  แม่วัยใส 238 ราย
 • บุตรบุญธรรม 
  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 17 ราย
 • โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 65 แห่ง
  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 10 แห่ง 10 โครงการ
 • โครงการ/กิจกรรมด้านสตรี
  1 แห่ง 1 โครงการ
 • ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจ   10  ราย

 • แม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 2,320  ราย

 • ถูกละเมิดทางเพศ    จำนวน 1   ราย

 • เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ (รายบุคคล)
  เงินกู้ผู้สูงอายุ 615 ราย
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 
 • โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการ
  เงินกู้คนพิการ 1,913 ราย
 • โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มคนพิการ
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยคนพิการ
 • การจ้างงานคนพิการ
  การจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย มาตรา 33
  หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ จำนวน 18 แห่ง
  มีการจ้างงาน จำนวน 12 แห่ง
 • คนไร้ที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนา
  ส่งกลับภูมิลำเนา 9 ราย
 • ข้อมูลการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 44 ราย
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน 105 หลัง
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้พิการ
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ จำนวน 35 หลัง
 • บ้านพอเพียง (หลังคาเรือน)
  บ้านพอเพียง จำนวน 283 หลัง
 • บ้านมั่นคงชนบท (หลังคาเรือน)
  บ้านมั่นคงชนบท จำนวน 336 หลัง
 • ปรับปรุงที่อยู่อาศัย อื่นๆ
  งบจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 200 หลัง

ข้อมูลประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

1. ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)
2. สถิติด้านสังคม STAT INFO (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
3. ระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) พม.
4. ระบบสารสนเทศด้านสังคม (Social MIS)
5. ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) (สำนักงานพัฒนาชุมชน)
6. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
7. ข้อมูลสถิติจำแนกตามสาขา (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
8. รายงานสถานการณ์ทางสังคม
9. รายงานความมั่นคงของมนุษย์
10.ดัชนีทุนมนุษย์ Human Capital Index
11. ดัชนีพัฒนามนุษย์ Human Development Index
12. ดัชนีความก้าวหน้าของคน Human Achievement Index
13. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
14. ทำเนียบองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดสระแก้ว
15. ทำเนียบองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดสระแก้ว

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial