พิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ยากจน/ยากไร้ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท “

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ยากจน/ยากไร้ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท ” เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 13 หลัง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับนายอำเภอเมืองสระแก้ว จิตอาสา 904 จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ๆ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมอบขนมและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด จำนวน 3 จุด ณ จุดอำเภอวังน้ำเย็น จุดอำเภอคลองหาด และจุดอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีการเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม 5 ชาติพันธุ์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีการเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม 5 ชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว และประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชุมชน 5 ชาติพันธุ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ วัดเจริญบุญ (วัดญวน) ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหาด

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ และเป็นจิตอาสาที่ประสงค์ทำงานด้านสังคมและพร้อมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาดิน หมู่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้ามารับบริการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน

วันที่ 6 เมมายน 2565 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน พร้อมเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและเป็นจิตอาสาที่ประสงค์ทำงานด้านสังคมและพร้อมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ณ วัดบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลดลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดทัพเสด็จ และเก็บกวาดเศษใบไม้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวจุรีย์ เทียมพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดทัพเสด็จ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบูรพกษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 เพื่อมุ่งเน้นการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้ามารับบริการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial