ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นางเพ็ญนภา ประวัติวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และนางธิดารัตน์ โสภณ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำคณะหัวหน้าส่วน หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานเคราะห์ฯ ทั้งหมดจำนวน 13 ราย โดยทีมที่ 1 พื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 4 ราย ทีมที่ 2 พื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 9 ราย


Share:กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่ข้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมมอบอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่เด็กครอบครัวคนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 135 ชุด ณ อาคารพวงชมพู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการเสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานโครงการเสริมแกร่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน และมาตรการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” จังหวัดปราจีน – จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน “กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” จังหวัดปราจีน – จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล พร้อมสร้างสัมพันธ์ทางการค้าของไทย – กัมพูชา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และที่ดินทำกินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พม. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและคณะทำงาน รวมทั้งหมด จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม และมอบพัดลมตั้งโต๊ะให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงแนะนำบทบาทภารกิจด้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ณ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาด เก็บเศษขยะ กวาดใบไม้ รวมถึงปลูก ต้นไม้ ณ วัดน้ำซับ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมพิธรดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ วาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 30 ถุง มอบรถเข็นวิลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 43 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial