การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ผ่านทางสายด่วน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 👉1567👈
สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม👉1300👈


Share:ณรงค์การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มา : กรมการขนส่งทางบก


Share:การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565

📢📢สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565👉สอบถามรายละเอียดได้ที่
☎️037 425 068 หรือ
🏢สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


Share:ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ประจำปี 2565 เพื่อให้การรับรองมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ซึ่งได้พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้มีการบริการที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน และเป็นทียอมรับของผู้รับบริการ โดยสามารถยื่นคำขอรับรองมาตรฐานได้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2659 6180 สำนักงาน ก.ส.ค. กลุ่มพัฒนาและรองรับมาตรฐาน
โดยมีรายละเอียดคู่มือตามเอกสารด้านล่างนี้

>> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (มสก.) <<

>> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร (มสอ.) <<

>> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน (มสช.) <<


Share:แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่น, อพม. ดีเด่นพิเศษ, และ อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่น, อพม. ดีเด่นพิเศษ, และ อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) ประจำปี 2564 โดยจังหวัดสระแก้วได้รับการดัดเลือก จำนวน 2 รายการ ดังนี้
👉 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นได้แก่ นางอนงค์ ธัญญสงวน ประธาน อพม.อำเภออรัญประเทศ
👉 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า ประธาน อพม.จังหวัดสระแก้วรายละเอียดดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

>> ประกาศแจ้งผลการคัดเลือก <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์คู่มือระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

📢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
👉คู่มือระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ👈
📌เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อและใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และบริการต่าง ๆ สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการสามารถดาวโหลดคู่มือได้มาลิ้งค์ด้านล่างนี้ 👇👇
http://shorturl.at/yBEF5


Share:ขอเผยแพร่วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564
รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างนี้ 👇

>> วีดิทัศน์ถอดบทเรียนอาสาสมัคร (สสว.) <<

>> เอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 <<


Share:ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📍โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sakaeo@m-society.go.th
หรือทางโทรสาร 0 3742 5201
ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณละมัย บุญสร้าง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
โทรศัพท์มือถือ 095-897-8244

ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 👇
>> แบบการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   (แบบ  กสส. ๐๑) <<

>> เกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม <<


Share:👩‍👩‍👧‍👦 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
🎥 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ
👩‍👩‍👧‍👦 ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง?”
.
🎈 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
🤩 หลักเกณฑ์การประกวด 👇
https://drive.google.com/…/1lRTCvkv3QAgmUabcg0USiE…/view
🤩 แบบฟอร์มใบสมัคร 👇
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMTnsABlnudX…/viewform
.
🎁 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง http://www.dwf.go.th/ และ Page Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
📧 E-mail : creativeca.team@gmail.com
☎️ โทร : 061 403 8239


Share:ขอประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌 การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
👉 เปิดให้บริการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ efund.dep.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0 2106 9337 – 40 กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial