ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีราคาจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกาศประกวดราคาฯ <<


Share:ขอประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ร่างประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share:ขอประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ร่างประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share:ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่จะจ้าง และไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ จังหวัดสระแก้ว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share:การประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share:ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้กับครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้กับครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อถุงยังชีพให้กับครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 👇

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<

>> ขอบเขตของงาน (TOR) <<


Share:ขอประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ร่างประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share:เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดซื้อถุงยังชีพให้กับครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง <<


Share:ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share:ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 👇

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<

>> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial