One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้วหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำนวน 1 ราย ณ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: