การตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว

วันพูธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภูมิวัช อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ และ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 2 ราย ณ ตำบลคลองหินปูน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้ จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และแสดงถึงความจงรักภักดี อันหาที่สุดไม่ได้ โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดใบไม้ ณ วัดศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล รวมถึงแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้าน การพัฒนาสังคม ตามภารกิจกระทรวงฯ และเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดสระแก้ว

– บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

– นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ด้านภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 29 (RBC-29)

วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566 พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ด้านภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 29 (RBC-29) โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการฝ่ายไทย และมีพล.อ.ไอ สัม โอน ผู้บัญชาการภูมิภาคที่ 5 ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย นายอุม เรีย เตรีย ผู้ราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา พร้อมคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชา เข้าร่วมประชุมฯ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณโรงแรม ANG KOR MIRACLE จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา


Share:งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดจากประเทศไทย และพีธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อด้านการค้ามนุษย์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี


Share:การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พันเอก สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.รมน.สก(ท) และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และพิจารณาแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุทางสังคม (ESS Help Me) ผ่านระบบ Line OA พร้อมกับแนะนำการใช้งานเบื้องตน ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการวาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร


Share:พิธีมอบขาเทียมและรถวีลแชร์ให้กับคนพิการที่ประภัยทุ่นระเบิด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นาย เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมและรถวีลแชร์ให้กับคนพิการที่ประภัยทุ่นระเบิด ร่วมกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และพลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมร่วมกับคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จำนวน 3 หลัง ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial