ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียน กับบริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด ในนามศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสระแก้ว (CSR)

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นประธานรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียน ในโอกาสนี้นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับบริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด ในนามศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสระแก้ว (CSR) ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 8 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมกับแนะนำบทบาทภารกิจกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพวงนิมิต ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: