โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหาด

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ และเป็นจิตอาสาที่ประสงค์ทำงานด้านสังคมและพร้อมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาดิน หมู่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: