โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางภาพิยา ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ อพม.เครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้วภายในโครงการมีกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง พร้อมทั้งมอบของขวัญใหม่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกิจกรรมการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


Share: