โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม เวลา 10.30 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิต/การเตรียมความพร้อมก่อนสู่ชุมชนและพิธีปิดโครงการดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: