เปิดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในพืชผักและนาข้าวอินทรีย์

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในพืชผักและนาข้าวอินทรีย์ เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมโครงการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระเพลิง ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50,000 บาท ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระเพลิง หมู่ 1 บ้านพระเพลิง ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: