การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสู่ความเข้มแข็งแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสู่ความเข้มแข็งแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ในโอกาสนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมกับจัดเวทีอภิปรายเรื่องการเสริมพลัง กลไก เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสู่ความเสมอภาคและไร้ความรุนแรง ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ให้บริการด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: