เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2563

         ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบกำหนดให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นช่วงเวลาของการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี ทั้งในครอบครัวและสังคม

สัญลักษณ์แห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี “ริบบิ้นสีขาว

ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติด เพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี โดยจะไม่ทำร้าย หรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

บริการให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือ
         1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โทร. 037 425068
         2. ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 1300
         3. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว โทร. 191/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง
         4. ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1669/โรงพยาบาลทุกแห่ง
         5. ศูนย์ประชาบดี 1300/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
         6. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว 1567/ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอ


Share: