“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา นำการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นมาสู่สังคมและครอบครัวไทยในมิติต่าง ๆ ทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรจุนโยบายเพื่อประคับประคองให้สังคมและครอบครัวไทยอยู่ร่วมกันด้วยความ “อยู่ดีมีสุข” นั่นคือความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพล้วนเป็นความหวังสำหรับครอบครัวในทุกสังคม เพราะเมื่อครอบครัวในฐานะหน่วยย่อยพื้นฐานเล็กที่สุดของสังคมมีความ “อยู่ดีมีสุข” หรือการมีชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ ก็ย่อมชี้ถึงสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุข ความ “อยู่ดีมีสุข” ของครอบครัวจึงเป็นความหวังที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย
>> บทความอยู่ดีมีสุข <<

ที่มา : รศ. ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์


Share: