สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว #จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว.โดยการติดริบบิ้นขาว (White Ribbon) สัญญลักษณ์แห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share: