สมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน

ประชาสัมพันธ์ บุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชนของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เปิดรับสมัครพร้อมกัน จำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 26 เมษายน 2564
👉รุ่นที่ 1 สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 70 คน)
👉รุ่นที่ 2 สอบวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (จำนวน 70 คน)
👉รุ่นที่ 3 สอบวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 (จำนวน 60 คน) รวมผู้เข้าสอบประเมินความรู้ฯ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

📌สามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครเข้ารับการประเมินฯ แบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://specialedu.dusit.ac.th/


Share: