ลงพื้นที่ พบปะพูดคุยกับญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดหางานจังหวัดสระแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ พบปะพูดคุยกับญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยได้พูดคุยกับญาติของแรงงานไทย จำนวน 3 ครอบครัว และจากการพูดคุยเบื้องต้น แรงงานไทยดังกล่าวอยู่ในที่ปลอดภัยและยังไม่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ณ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: