ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุลูกตาข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเมืองสระแก้ว กำนันตำบลสระขวัญ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 21 คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำชับเจริญ และอพม. ต.สระขวัญ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุลูกตาข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยการช่วยเหลือ


1. เรื่องที่อยู่อาศัย ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อทำการรังวัดและโอนที่ดินเป็นชื่อของย่าจากผู้ขาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการสร้างบ้านโดยใช้งบบริจาคหรือขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 10 บาท เพื่อบ้าน 10 หลัง ของจังหวัด


2. ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็ก การรักษาพยาบาลและการศึกษาของเด็กในระยะยาว


3. ให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้องและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบผ้าห่ม พม.ปันสุข และประสานผู้นำชุมชน อพม. ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ณ หมู่ที่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: