ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีสตรีและบุตรชายพิการฐานะยากจนร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอที่อยู่อาศัย ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยปลัดอำเภอวังน้ำเย็น ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน กำนันตำบลตาหลังใน และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 รวมถึง อพม. ต.ตาหลังใน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีสตรีและบุตรชายพิการฐานะยากจนร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอที่อยู่อาศัย ณ ศาลากลางบ้านเพชรเจริญ หมู่ 11 ตำบลตาหลั่งใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วโดย พัฒนาสังคมฯ จ.สระแก้ว ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

1. อำเภอวังน้ำเย็น ประสานเรื่องกรรมสิทธิที่ดิน เพื่อทำการโอนที่ดินเป็นชื่อของนางสาวละนอง ชอบชน (น้องสาว) หรือให้เจ้าของที่ดินให้ความยินยอมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการสร้างบ้านโดยขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 10 บาท เพื่อบ้าน 10 หลัง ของจังหวัด หรืองบสร้างบ้านกาชาดแล้วใช้งบในการปรับสภาพบ้านคนพิการเป็นงบเสริม

2. ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายของนายกุลทร มาทำมา (บุตรชาย) ซึ่งเป็นผู้พิการทางสติปัญญาและป่วยเป็นโรคหัวใจ

3. ให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้อง ให้กำลังใจ และประสานผู้นำชุมชน/ พม. ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง


Share: