ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่อำเภออรัญประเทศ และเครือย่าย อสม./ อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ราย ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: