ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม และมอบพัดลมตั้งโต๊ะให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงแนะนำบทบาทภารกิจด้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ณ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: