ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมกับข้าราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 หลัง ณ เทศบาลตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ และตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: