ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้างและดำเนินการตรวจรับโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันอังคารที่ 11พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการก่อสร้างและดำเนินการตรวจรับโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: