ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายณรกฤต ประมวล นักพัฒนาสังคม และนางคำกอง ประกอบกิจ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และมอบผ้าห่มกับผู้ประสบปัญหาฯ ในเขตพื้นที่ตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: