ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง)

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านเพียงหลวงฯ รวมถึงวางแผนเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับเยี่ยมชมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง) ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: