ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการเพียงหลวงฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับเยี่ยมชมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: