ร่วมเวทีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ของคนอำเภอวังน้ำเย็น

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมเวทีบันทึกข้อตกลง กับผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายองค์กรชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนที่มีต่อเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยความร่วมมือการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของคนอำเภอวังน้ำเย็น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: