ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม” เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุน (การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: