ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว ” เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว ” เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะ และยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีในตำบลสระขวัญ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: