ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่จะจ้าง และไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ จังหวัดสระแก้ว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share: