พิธีเปิดโครงการอาชีพส่งเสริมสุขภาพดี และมีรายได้ ให้ครอบครัวคนพิการ รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีพส่งเสริมสุขภาพดี และมีรายได้ ให้ครอบครัวคนพิการ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้วิถีเกษตรธรรมชาติ ปลูกดี เลี้ยงดี สุขภาพดี โดยการปลูกพืชผัก การลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการ เลขที่ 6/6 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: