พิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว “สิงห์บูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว “สิงห์บูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อฝึกทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: