พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมในจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน และเข้าร่วมการเสวนากับผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนแรงงานจังหวัดสระแก้ว ในหัวข้อ “การจัดสวัสดิการสังคมและความท้าทายความคาดหวังในอนาคตตามบริบทของพื้นที่” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: