พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ แลการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการ ปี 2567

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ แลการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการ ปี 2567 และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายขับเคลื่อนสวัสดิการ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ความรู้กับองค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: