พิธีเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานพิธีเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้ ลดภาระค่าใช้จ่ายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และเดินเยี่ยมชมนิทรรศกาล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: