พิธีเปิดมหกรรมนิทรรศการภาคีเครือข่ายความเสมอภาคด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมนิทรรศการภาคีเครือข่ายความเสมอภาคด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน รวมถึงเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ การใช้พลังงานทดแทนของนักศึกษา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: